slide
white wave

תקנון

מפלגת "פשוט אהבה" ח.פ 9001195-59 (המפלגה) טלפון 8946720-09

כללי

כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

מפלגת פשוט אהבה היא הבעלים הרשום של האתר (להלן: "המפלגה").

פרטי הקשר של החברה הם:

ח.פ. 9001195-59

כתובת למשלוח דואר: פשוט אהבה , בית הלוי 4287000

דואר אלקטרוני: pashutahava@gmail.com

לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

המפלגה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת המפלגה.

תנאי השימוש באתר – תרומה למפלגה

כל התורם למפלגה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

רשאי לתרום באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף.

בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת התרומה.

על אף האמור לעיל, המפלגה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את התרומה באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

תנאי ביטול תרומה:

במידה וברצונך לבטל את התרומה יש להודיע טלפונית 8946720-09 או באמייל com.gmail@pashutahava ,בתוך 24 שעות מרגע ביצוע התרומה.

החזר כספי יתבצע לכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה מול חברת האשראי.

פרטי התורם ואבטחת האתר

על פי סעיף 34 להנחיות מבקר המדינה על כל סיעה לפרסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה את פרטי התרומות שקיבלה, ובכלל זה את שם התורם, מקום מגוריו וסכום התרומה, וזאת עבור כל תרומה ששוויה לפחות 1,000 ש"ח.

בעת ביצוע התרומה באמצעות האתר, יידרש התורם להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: הפרטים). הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL ), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך ביצוע התרומה.

היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

המפלגה תעשה כל שביכולתה לשמור על פרטי המשתמשים המאוחסנים באתרה וזאת ע"י חברת ניהול האתר. המפלגה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום.

האתר והמפלגה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע

בכול מקרה פרטי התשלום אינם נשמרים באתר באף שלב והם מוזנים ישירות לחברת הסליקה שנבחרה.

قواعد

הצטרפו למהפכה   |   انضموا الى الثورة
    youtube icon
    facebook icon